Kullanım Kılavuzları ve Çeşitli Belgeler |    Sık Sorulan Sorular |  
Skip Navigation Links
Firma İşlemleriExpand Firma İşlemleri
Kullanıcı İşlemleriExpand Kullanıcı İşlemleri
Branş KodlarıExpand Branş Kodları
Bilgi Bankası
Kayıtlı Tıbbi Cihaz Listesi


 
 
   
Resim:
       
Yeni Firma Başvurusu

   Kullanım Kılavuzları ve Çeşitli Belgeler
   Sık Sorulan Sorular
   T.C.Sağlık Bakanlığı
   T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu
 
Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası
   
       
     
 
İçerik:
Tıbbi Cihaz, ürün ve ilgili firma bilgilerini içermektedir.
Kayıt:
Öncelikle firma başvurusu yapılmalıdır.
Firma başvurusunun onaylanmasından sonra firma yetkilisi tıbbi cihaz ve ürün bilgilerini ilgili sayfadan kaydedebilecektir. Kayıtlar onaylandıktan sonra bilgi bankasına kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
 
Yeni TITUBB Sürümü için Tıklayınız...

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURULARITC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURULARI

İlaç Bilgi Bankası
 
 
DUYURULAR

Firmaların Dikkatine

Bilindiği üzere T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve (in Vitro) Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünler/cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtımını, satışını yapan firma ve kurumların kayıt bildiriminde bulundukları, SGK'nın Medula sistemine veri sağlayan aynı zamanda KİK'in EKAP çerçevesinde tıbbi cihazların elektronik ihale yöntemi ile temin edilmesinde kullandıkları veri tabanıdır.

14.01.2011 tarihinde TİTUBB sisteminin yeni versiyonu faaliyete geçmekle birlikte geçiş sürecinde yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılabilmesi için Eski TİTUBB sürümü de faaliyetine devam etmekte idi.

28.09.2011 itibari ile TİTUBB eski UBB sürümünün pasif hale getirilerek salt okunur yapılması ve her türlü yeni veri girişi ve düzeltmelerin Yeni UBB sürümü üzerinden yapılması planlanmaktadır. Firmaların Eski UBB sürümündeki kayıtları Yeni UBB sürümüne güncellenerek aktarılmaktadır. Ancak Eski UBB sürümü 11. Alandaki Barkodlar, barkod formatına uygunluğu kontrol edildikten sonra aktarılacağından ve Yeni Sürümde bulunan bazı veri alanlarının eski sürümde bulunmamasından dolayı Firmaların Eski sürümden Yeni Sürüme aktarılan ürünleri kontrol etmeleri ve herhangi bir uyumsuzluk olduğunda TİTUBB çağrı merkezine bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

GÖZ HASTALIKLARI POZİTİF LİSTESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığınca göz malzemeleri pozitif listesi Excel formatında aşağıda yer almakta olup;
Excel formatında yayınlanmış olan bu grupta malzemesi olan firmaların; ürün tanımları olan grubun karşısına Ulusal Bilgi Bankasında onaylı ürünlerini duyuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde eşlemeleri gerekmektedir.
Bu itibarla;
1)10 iş günü içerisinde eşlemelerin Excel formatında CD’ye alınarak, Kurumumuz Ulusal Bilgi Bankasına yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.
2)Yanlış eşlemeler Kurumumuzca değerlendirmeye alınmayacaktır.
3)Göz hastalıkları branşı pozitif listesinde yer almayan ürünler için firmalarca yeni sınıf açılması talebi yazılı olarak yapılacak olup, yeni ürün grubu açılması ile ilgili başvurulara ilişkin duyuru bilahare Kurum tarafından yapılacaktır.
4)Demirbaş malzeme bedelleri ödenmez.
5)Demirbaş cihazların ve bu cihazlara ait sarf malzeme bedelleri ödenmez.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Dr. Hanefi GÖK
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:8 Liste

…./…./2011 Şb.Md.V.:Dr.A.ASLAN KAYA
…./…./2011 Şb.Md:R.Yalçın BOZKURT

Excel dosyayı indirmek için tıklayınız

Firmaların Dikkatine

İBY EKAP (İhale Bildirim Yazılımı) Yeni Sürümü

01.09.2010 tarihinde Kamu İhale Kurumu tarafından devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) işlemlerinizi yürütebilmeniz için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

EKAP üzerinden çıkılan ihaleler ve tüm doğrudan teminler için İBY EKAP Sürüm 1.0.0.7 programını kullanmalısınız. İBY EKAP Sürüm 1.0.0.7 'yi yüklemek için buraya tıklayınız.
“GMDN” VE “UNSPSC” KODLARI ÜRÜN TANIMLARIYLA EŞLEŞMEYEN VE/VEYA HATALI EŞLENEN ÜRÜNLER HAKKINDA !!! ÖNEMLİ DUYURU !!!

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) PRICAT ((Price & Catalog) (Fiyat & Katalog)) bilgileri sisteme firmaların beyanı ile firma yetkilileri tarafından kayıt edilmekte olup bu alana kayıt edilen veri setinin eksiksiz ve doğru olup olmadıklarının kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır.
Bu aşamada Kurumumuz tarafından UBB sisteminde bulunan veri setleri üzerinde yapılan incelemelerde, birçok firmanın ürünlerine ait GMDN ((Global Medical Device Nomenclature) (Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi)) ve UNSPSC ((United Nations Standard Products and Services Code) (Birleşmiş Milletler Standart Ürün ve Hizmetler Kodu)) kodlarının ürünlerin tanımlarıyla eşleşmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşlenen firmaların, 01 Temmuz 2010 tarihinde kadar ürünlerini gözden geçirmesi, GMDN ve UNSPSC kodlarını ürünlerine uygun olarak eşlemeyen firmaların ise uygun eşlenmeyen ürünlerine ait haksız ödeme talebinde bulunulduğunun ve/veya bu durumda bulunan ürünlerin ödemesinin gerçekleştiğinin tespiti halinde; Genel Müdürlüğümüze verilmiş olan taahhütname içeriğinde de belirtildiği üzere; “......ürünler hakkında kağıt veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığının tespiti halinde oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden” oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ilgili firmalara ait olduğunun bilinmesi hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.!!! DUYURU !!!


    Diş tedavilerinde öngörülen ve kullanılan greft ve membranların fiyatlarının belirlenmesi amacına ilişkin olarak;
    Bu grup malzemeleri satan üretici/distrübitör firmaların aşağıda sunduğumuz biçimde belirtilen boşlukları doldurarak, CD (Excel ortamında hazırlanmış) ve yazılı olarak Kurumumuza 20.12.2010 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.
Tüm yerli üretici ve ithalatçı firmalara önemle duyurulur.

DİŞ TEDAVİLERİNDE KULLANILAN GREFTLER
AMBALAJ İÇİ
MİKTARI
AMBALAJ TÜRÜ SENTETİK GREFT
FİYATI
HAYVAN KAYNAKLI (Xenogreft)
GREFT FİYATI
ALLOGREFT
FİYATI
BARKOD
           
           
           
           
           

DİŞ TEDAVİLERİNDE KULLANILAN MEMRANLAR
AMBALAJ İÇİ
MİKTARI
AMBALAJ TÜRÜ SENTETİK GREFT
FİYATI
HAYVAN KAYNAKLI (Xenogreft)
GREFT FİYATI
ALLOGREFT
FİYATI
BARKOD
           
           
           
           
           

TIBBİ CİHAZ ALIMLARINDA KAMU İHALE KURUMU (KİK) İHALE SONUÇ RAPORLARININ GÖRÜLEBİLMESİYLE İLGİLİ !!!ÖNEMLİ DUYURU!!!

Bilindiği üzere 25.03.2010 tarih, 27532 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin Tıbbi Malzeme Temini ve Ödeme Esasları” başlıklı 7.1.5 maddesinde; “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 inci, 21 inci ve 22 inci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarası KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadırlar. Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına girmeyen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının tıbbi malzeme bedelleri, İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girilinceye kadar Kurumca ödenmez.” denilmektedir. 7.2.1.A-2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında; “(2) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde en az 1 (bir) hastanenin fiyatı olmalı) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (5 (beş) fiyatın altında olması halinde var olan fiyatların ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir. (3) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında fiyat tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.” 7.2.1.B- Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında; “(2) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir. (3) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında en az 3 (üç) hastanenin fiyat tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. (5) (Ek: 01/03/2011-27861/29 md. Yürürlük :01/03/2011) Sağlık Uygulama tebliği eklerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”

7.2.2. Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi “(2) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler; a) SUT ve eki Listelerde yer alan malzemeler, SUT eki Listelerde yer alan fiyatlardan fatura tutarını aşmamak üzere ödenir. b) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerden; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 5 (beş) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır, KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda anılan tebliğin ilgili madde hükümlerine göre tıbbi malzeme ihale sonuçlarının http://213.139.228.253/Reports adresinden “kikrapor” kullanıcı adı ve “raporkik” parolası ile giriş yapılmak suretiyle kontrolünün yapılması hususlarında;
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

TIBBİ MALZEME “GMDN” KODLARININ TİTUBB da SGK PRICAT SAYFASINDA TANIMLANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA !!! ÖNEMLİ DUYURU !!!


Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) PRICAT ((Price & Catalog) (Fiyat & Katalog)) bilgileri sisteme firmaların beyanı ile firma yetkilileri tarafından kayıt edilmekte olup bu alana kayıt edilen veri setinin eksiksiz ve doğru olup olmadıklarının kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından UBB sisteminde bulunan veri setleri üzerinde yapılan incelemelerde, birçok firmanın ürünlerine ait GMDN ((Global Medical Device Nomenclature) (Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi)) kodlarının ürünlerin jenerik tanımlarıyla eşleşmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle TİTUBB sisteminde kayıtlı tüm ürünlerin daha doğru ve anlaşılabilir evrensel tıbbi cihazlar terminolojisiyle tanımlanabilmesi gerekliliği hasıl olduğundan, TİTUBB sisteminde ürün kaydeden tüm firmaların sistemdeki tüm ürünleri için üretici ve/veya distribütör firmalar tarafından GMDN ajansından alacakları belge ile ürünü tanımlayan geçerli ve güncel GMDN kodlarının bu belgede görülmesi (orijinal İngilizce ve Türkçe olarak GMDN kodu, adı, açıklaması ve CT (Collective Terms) kodlarının bulunduğu belge)’nin sağlanması zorunludur. 01.06.2011 tarihine kadar temini ve SGK PRICAT sayfasına pdf formatında siteye eklenmesi ve PRICAT kayıtlarındaki GMDN’in bu belge ile uyumlu olması ve sisteme bu şekilde kayıt etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgeler SGK geri ödemesi kapsamında değerlendirilmek üzere istenmekte olup, yukarda belirtilen hususların belirtilen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda GMDN Kodları ile uygun eşlenmeyen ürünlerine ait haksız ödeme talebinde bulunulduğunun ve/veya bu durumda bulunan ürünlerin ödemesinin gerçekleştiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlüğümüze vermiş oldukları taahhütname içeriğinde de belirtildiği üzere; “......ürünler hakkında kağıt veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığının tespiti halinde oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden” oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğu hususlarında; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

NOT: Daha önce GMDN kodunun CE belgelerinde ve/veya deklarasyonlarda bulunması hususunda yapılan duyuru hükümsüzdür. Üreticinin GMDN kodunu yurt dışından alması durumunda ayrıca Apostil belgesinin bulunması ve sisteme kaydı zorunludur.
245’Lİ GEÇİCİ ÜRÜN NUMARALARININ

MEDULA’DA PASİF HALE GETİRİLEREK

SGK ÖDEMELERİNİN YAPILMAMASI HAKKINDA

!!! ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

 

Bilindiği üzere Ülkemiz sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olan ithal ve imal tüm tıbbi cihazların tanımlanması www.huap.org web sitesi üzerinden Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıt altına alınmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine tedarikçi firmalar tarafından ürün girişleri yapılırken ürün kodu olarak Tıbbi cihazlar için EAN-13 veya HIBC (Health Industry Bar Code) numaralarından birisi kayıt için talep edilmektedir. İthal ürünlerin büyük kısmında bu iki numaradan birisi bulunmaktadır.

 

Bu numaraya sahip olmayan ürünler için geçiş dönemi 31.12.2008 olarak planlanmış olup bu geçiş döneminde Ulusal Bilgi Bankasına kaydın yapılabilmesi için sistem tarafından 245… ile başlayan 13 haneli geçici numara verilmekte idi.

 

Ancak, görülen lüzum üzerine Ulusal Bilgi Bankasına 245... ile başlayan ve sistem tarafından verilen geçici ürün numaraları ile ürün kayıt işlemleri 30.06.2009 tarihine kadar uzatılmış olup UBB web sitesinde (http://www.huap.org.tr/ubb/midDuyuru245.aspx)  26.12.2008 tarihli “UBB’de Geçici Ürün Numaralarıyla Kayıtlı Ürünlerin Sistem Geçerlilik Süreleri Hakkında duyuru” başlığı altında yayımlanmış idi.

 

Bu defa Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2009 tarih, 10933 sayılı ve 15.05.2009 tarih, 19762 sayılı yazılarında;      “ geçici barkod ifadesinin 245… ile başlayan ve sistem tarafından atanan ürün numaraları için kullanıldığı, geçici barkodların sadece orijinal barkod numarası olmayan ürünler için değil, orijinal barkod ile daha önceden kayıt/bildirimi yapılmış ürünlerin diğer firma/firmalar tarafından kayıt/bildirimi yapılması içinde kullanılabildiği, Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararları ile belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan tıbbi cihaz direktiflerinde, gerekli uygunluk değerlendirmesinden geçmiş CE  usulüne uygun olarak CE işaretlenmesi yapılmış olan cihazların piyasaya arzının engellenemeyeceğinin hükme bağlandığının belirtildiği……” ifade edilmektedir.

 

            Bu nedenle;

 

            SGK geri ödemesi kapsamında bulunan ve UBB’den MEDULA’ya aktarılan ürün verilerinden 245 ile başlayan, orjinal barkodu bulunmayan ve orjinal barkodu üretici firma tarafından tedarik edilinceye kadar UBB’de geçici barkod kullanan firma veya bayilerin ürünlerinin 30.06.2009 tarihinden sonra MEDULA’da pasif hale getirileceğinin, dolayısıyla SGK’dan ödeme alamayacağının,

 

Bilinmesi ile tedarikçi firmalar ile sağlık kurum/kuruluşlarının zor durumda kalmamaları, ödemelerinde gecikmelerin olmaması, hukuki ve idari sorunlar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması hususlarında;

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

        Dr. Sami TÜRKOĞLU

             Kurum Başkanı a.

             Genel Müdür V.
“GMDN” VE “UNSPSC” KODLARI ÜRÜN TANIMLARIYLA
EŞLEŞMEYEN VE/VEYA HATALI EŞLEŞEN ÜRÜNLER HAKKINDA
!!! ÖNEMLİ DUYURU !!!


    Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) PRICAT ((Price & Catalog)(Fiyat & Katalog)) bilgileri sisteme firmaların beyanı ile firma yetkilileri tarafından kayıt edilmekte olup bu alana kayıt edilen veri setinin eksiksiz ve doğru olup olmadıklarının kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır.

Bu aşamada Kurumumuz tarafından UBB sisteminde bulunan veri setleri üzerinde yapılan incelemelerde, birçok firmanın ürünlerine ait GMDN ((Global Medical Device Nomenclature)(Evrensel tıbbi cihaz terminoloji)) ve UNSPSC((United Nations Standart Products and Services Code)(Birleşmiş Milletler Standart Ürün ve Hizmetler Kodu)) kodlarının ürünlerin tanımlarıyla eşleşmediği tespit edilmiştir.

    Bu nedenle GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşleşen firmaların, 15 Temmuz 2010 tarihine kadar ürünlerinin gözden geçirmesi, GMDN ve UNSPSC kodlarını ürünlerine uygun olarak eşlemeyen firmaların ise uygun eşlenmeyen ürünlerine ait haksız ödeme talebinde bulunulduğunun ve/veya bu durumda bulunan ürünlerin ödemesinin gerçekleştiğinin tespiti halinde; Genel Müdürlüğümüze verilmiş olan taahhütname içeriğinde de belirtildiği üzere; “...... ürünler hakkında kağıt veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığının tespiti halinde oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden” oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararının ilgili firmalarca ödeneceğinin ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ilgili firmalara ait olduğunun bilinmesi hususlarında;

    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
    2010 SUT TEBLİĞİ EKLERİNE GÖRE
FİRMALAR TARAFINDAN UBB'DE
EŞLEME YAPILMASI GEREKEN SUT KODLARI
  
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) tedarikçi firmalar tarafından PRICAT sayfasına kaydedilen ürünlere ait SGK Ek-5A, Ek-5B, Ek-5C listeleriyle ilgili olarak,  UBB sistemi veri setleri üzerinde yapılan incelemelerde, Kurumumuza ait 25.03.2010 tarihli SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile uyumlu ve güncel olmayan listeler tespit edilmiştir.

Bu nedenle firmaların  UBB'de bulunan ürünlerini, Kurumumuzca 25.03.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek-5A, Ek-5B, Ek-5C, Ek-5E,Ek-5F listelerinin UBB PRICAT sayfasında düzenlenmiş alanlardan en geç 27 Temmuz 2010 tarihine kadar eşleştirmelerinin yapılması ile aksi takdirde ödemeler ile ilgili konularda sıkıntı yaşayabileceklerinin bilinmesi hususları önemle duyurulur.

Geri ödeme kapsamında olmayan ürün eklenilmesi gerektiği taktirde Ek-5B listesinden Diğer bölümünden "'SGK Geri Ödeme Kapsamında Değildir" seçeneği seçilmelidir.Firmaların Dikkatine

Branş Kodları

TİTUBB Branş Ağacı Sürüm 1.1.0 yayınlanmıştır. Lütfen, ürünlerinizin “Branş Kodu” güncellemelerini yapınız.

Not: Bu ağaç yapısında belirtilen hiçbir “Branş Kodu'nun” SGK geri ödeme kapsamında kullanılması uygun değildir.
03.06.2010’DA YAYIMLANAN SUT’A GÖRE FİRMALAR TARAFINDAN TİTUBB’DA EŞELEMELERİ YAPILMASI GEREKEN Ek-5A, Ek-5B, Ek-5C, Ek-5E ve Ek-5F SUT KODLARI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) tedarikçi firmalar tarafından PRICAT sayfasına kaydedilen ürünlere ait SGK Ek-5A, Ek-5B, Ek-5C, Ek-5E ve Ek-5F listeleriyle ilgili olarak, Kurumumuzca yapılan değişiklikler nedeniyle 03.06.2010 tarihli SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile uyumlu ve güncel olmayan listeler olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle firmaların UBB’de bulunan ürünlerini, Kurumumuzca 03.06.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek-5A, Ek-5B, Ek-5C, Ek-5E ve Ek-5F listelerinin UBB PRICAT sayfasında düzenlenmiş alanlardan en geç 15 Ağustos 2010 tarihine kadar eşleştirmelerinin yapılması ile aksi takdirde ödemeler ile ilgili konularda sıkıntı yaşayabileceklerinin bilinmesi hususları önemle duyurulur. Geri ödeme kapsamında olmayan ürün eklenmesi gerektiği takdirde Ek-5B listesinden “Diğer” bölümünden “SGK Geri Ödeme Kapsamında Değildir” seçeneği seçilmelidir.
TIBBİ MALZEME “GMDN” KODLARININ TİTUBB KAPSAMINDA UYGUNLUK BEYANLARI VE/VEYA CE BELGELERİNDE BULUNMASI HAKKINDA !!! ÖNEMLİ DUYURU !!!

Bilindiği üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) PRICAT ((Price & Catalog) (Fiyat & Katalog)) bilgileri sisteme firmaların beyanı ile firma yetkilileri tarafından kayıt edilmekte olup bu alana kayıt edilen veri setinin eksiksiz ve doğru olup olmadıklarının kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından UBB sisteminde bulunan veri setleri üzerinde yapılan incelemelerde, birçok firmanın ürünlerine ait GMDN ((Global Medical Device Nomenclature) (Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi)) kodlarının ürünlerin jenerik tanımlarıyla eşleşmediği tespit edilmiştir.

Bu nedenle TİTUBB sisteminde kayıtlı tüm ürünlerin daha doğru ve anlaşılabilir evrensel tıbbi cihazlar terminolojisiyle tanımlanabilmesi gerekliliği hasıl olduğundan, TİTUBB sisteminde ürün kaydeden tüm firmaların sistemdeki tüm ürünleri için üretici firmaları tarafından GMDN kuruluşundan (http://www.gmdnagency.com) alacakları ve ürünü tanımlayan geçerli GMDN kodlarının Uygunluk Beyanları ve/veya CE Belgelerinde bulunmasını sağlayarak söz konusu belgelerinin bu şekilde güncellenmek suretiyle en geç 02.05.2011 tarihine kadar temini ve DLEGAL sayfasına pdf formatında siteye eklenmesi ve PRICAT kayıtlarındaki GMDN’in bu belge ile uyumlu olması ve sisteme bu şekilde kayıt etmeleri gerekmektedir.

SöSöz konusu belgeler SGK geri ödemesi kapsamında değerlendirilmek üzere istenmekte olup, yukarıda belirtilen hususların belirtilen süreler içerisinde yerine getirilmemesi durumunda uygun eşlenmeyen ürünlerine ait haksız ödeme talebinde bulunulduğunun ve/veya bu durumda bulunan ürünlerin ödemesinin gerçekleştiğinin tespiti halinde, Genel Müdürlüğümüze vermiş oldukları taahhütname içeriğinde de belirtildiği üzere; “......ürünler hakkında kağıt veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerinin, verilen bilgi ve belgelerin yanlışlığının tespiti halinde oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğinizden” oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararını ödeyeceğinizi ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun firmanıza ait olduğu hususlarında;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Ulusal Bilgi Bankası Giriş | Belgeler | Sık Sorulan Sorular
Bağlı Kullanıcı Sayısı= 2 Sayaç=
Ana Sayfa Copyright(c) 2006. HÜAP Projesi kapsamında geliştirilmiştir. E-mail İletişim For Foreign Manufacturers
*